Co możemy ci zaoferować?

Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą, zakładasz firmę wystarczy że masz pomysł na biznes, my pomożemy oszczędzić Twój czas i pomożemy w sprawach z zakresu księgowości oraz kadr. Oferujemy:

 • wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej  CEIDG oraz pozostałe formalności w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • zgłoszenie do ewidencji VAT na formularzu VAT-R,
 • zakładanie spółek prawa handlowego i rejestracja w KRS (współpraca z Kancelarią prawną),  
 • dokonywanie zmian w KRS (współpraca z Kancelarią prawną), 
 • zmiany formy organizacyjnej prowadzonej działalności,
 • pomoc w organizacji obiegu dokumentów,
 • pomoc w przygotowywaniu pozwów do Sądu (współpraca z Kancelarią prawną)

 

Obsługa finansowo-księgowa

Prowadzenie uproszczonej księgowości podatkowej (KPiR).

Prowadzenie ksiąg handlowych (księgi rachunkowe) w tym:

 • tworzenie lub modyfikacja przyjętych zasad  polityki rachunkowości,
 • sporządzenie inwentarza i bilansu otwarcia,
 • dokonywanie zapisów na podstawie dowodów źródłowych,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych: PIT-4, VAT-7,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • roczne rozliczenia (PIT-11, PIT 36, PIT-36L, PIT 37, CIT-8),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie rozrachunków i windykacja należności,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • sprawozdawczość dla potrzeb GUS,
 • sprawozdawczość na potrzeby Zarządu,
 • przygotowywanie elektronicznych przelewów bankowych,
 • analizy kosztów i przychodów,
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy.

 

Prowadzenie rozliczeń kadrowo płacowych

 • kompletowanie dokumentów związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy (umowy o pracę, angaże związane z przeszeregowaniami, zmianami wynagrodzeń, zmianami organizacyjnymi, itp.)
 • przygotowywanie i elektroniczne składanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, przekazywanie informacji w tym zakresie zainteresowanym
 • ewidencja szkoleń BHP (wstępne i okresowe szkolenia BHP )
 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu /wynagrodzeniu
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS) i przesyłanie ich elektronicznie do właściwych urzędów
 • ewidencja urlopów pracowniczych
 • sporządzanie i wydruk list płac
 • sporządzanie rachunków do umów zlecenie i o dzieło
 • rozliczanie potrąceń sądowych i komorniczych z wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i wysyłka elektroniczna dokumentacji rozliczeniowej ZUS (DRA)
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń, oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników i przedsiębiorców
 • wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, macierzyńskich i innych
 • przekazywanie Klientom informacji o wysokości składek ZUS i pit od wynagrodzeń (wypełniony wzór przelewu)
 • sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Usługi prawne

 • tworzenie i bieżącą obsługę spółek cywilnych, handlowych, jak i indywidualnych Przedsiębiorców,
 • udzielanie ustnych oraz pisemnych porad prawnych,
 • wydawanie opinii prawnych,
 • uczestnictwo w negocjacjach,
 • windykację należności,
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym,
 • reprezentowanie klienta przed organami i innymi podmiotami zgodnie z dyspozycją klienta

Dostosowujemy nasze usługi do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klientów.

Reprezentujemy Klienta w przeprowadzanych kontrolach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.